RECORDATORI HORARI LLOCS I PERMISOS PER LA VOTACIÓ DEL DIA 9 D’ABRIL ELECCIONS SINDICALS PERSONAL LABORAL

L’HORARI ÉS : de 10 a 19h

MESES ELECTORALS: Comitè d’empresa: Barcelona

 • Mesa Electoral Central CEO (Col·legi Especialistes i personal no qualificat) i CTA (Col·legi Tècnics i Administratius)
  ST a Barcelona Comarques

 • Mesa electoral número 002 CEO i CTA
  ST a Barcelona Comarques
  Personal laboral dels centres de la comarca del Barcelonès (llevat la ciutat de Barcelona)
 • Mesa electoral número 003 CEO i CTA
  Institut Baix a Mar, Vilanova i la Geltrú
  Personal laboral dels centres de les comarques de Garraf i Alt Penedès
 • Mesa electoral número 004 CEO i CTA
  ST al Baix Llobregat
  Personal laboral dels centres de la comarca del Baix Llobregat.
 • Mesa electoral número 005 CEO i CTA
  ST al Vallès Occidental
  Personal laboral dels centres de la comarca del Vallès Occidental
 • Mesa electoral número 006 CEO i CTA
  Institut Antoni Cumella, de Granollers
  Personal laboral dels centres de la comarca del Vallès Oriental
 • Mesa electoral número 007 CEO i CTA
  ST al Maresme – Vallès Oriental
  Personal laboral dels centres de la comarca del Maresme
 • Mesa electoral número 008 CEO i CTA
  ST a la Catalunya Central
  Personal laboral dels centres de les comarques del Bages, Berguedà, Osona, Moianès i Anoia
 • Mesa electoral número 009 CEO i CTA
  Consorci d’Educació de Barcelona
  Personal laboral dels centres de la ciutat de Barcelona

Comitè d’empresa: Girona

 • Mesa electoral número 002 CEO i CTA
  ST a Girona
  Personal laboral dels centres de les comarques de Girona, excepte Bellver de Cerdanya

Comitè d’empresa: Lleida

 • Mesa electoral número 002 CEO i CTA
  ST a Lleida
  Personal laboral dels centres de les comarques de Lleida (inclòs Solsonès)

Comitè d’empresa: Tarragona

 • Mesa electoral número 002 CEO i CTA
  ST a Tarragona
  Personal laboral dels centres de les comarques de la província de Tarragona.

PERMISOS:http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/normativa/arxius/circ7-06.pdf

-Dins del mateix centre de treball on presta els seus serveis: fins a un màxim de mitja hora.

-En un centre de treball diferent on presta els seus serveis, però dins de la mateixa localitat: fins a un màxim d’una hora i mitja.

– En un centre de treball fora de la localitat on presta els seus serveis: fins a un màxim de quatre hores per al personal que efectua la jornada ordinària i fins a un màxim de dos hores per aquell que la tingui inferior a l’ordinària.

.- El personal que tingui una jornada, l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’establert per al dia de la votació a les meses electorals, no té dret al permís.

PERSONAL LABORAL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ BORSA OBERTA ​11/2019

R​esolució per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 11/2019 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral.

Atesa la manca de candidats suficients per atendre les necessitats del Departament d’Educació, és considera convenient obrir un termini de presentació de sol·licituds per a formar-hi part i ampliar els àmbits territorials i/o les categories professionals per als participants actuals a la borsa, pel que fa a les categories professionals:

-oficial/a de 1a,cuiner/a (D1)
-i ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) en tots els àmbits geogràfics.

Termini d’inscripció (convocatòria extraordinària 11/2019): del 5 d’abril i, com a mínim, fins el 24 d’abril.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-treball-pas/

Nova regulació dels permisos de lactància, naixement i adopció, i per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària i laboral

El passat dia 7 de març de 2019 es va publicar al BOE el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, el qual modifica determinats permisos en matèria de conciliació aplicables al personal de les administracions públiques.

A partir del dia d’avui, 1 d’abril de 2019, entra en vigor la nova regulació del permís de naixement per a la mare –anterior permís per part-; del permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent; i del permís del progenitor diferent de la mare biològica -anterior permís de paternitat-.

El permís serà de setze setmanes en tots els supòsits, sis setmanes de les quals s’hauran de gaudir de manera obligatòria i ininterrompuda a continuació del fet causant. Transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudiment es podrà fer de forma interrompuda per setmanes completes, sempre que els dos progenitors treballin i fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos.

L’aplicació del permís del progenitor diferent de la mare biològica -anterior permís de paternitat- es farà de forma progressiva durant el període 2019-2021 -ampliant-se a 8, 12 i 16 setmanes cada any-, per tant, als progenitors de fills o filles nascudes a partir de l’1 d’abril i fins al 31 de desembre de 2019 el permís tindrà una durada de 8 setmanes (les dues primeres de descans obligatori).

Amb la nova regulació, el permís per naixement, adopció o acolliment regulat a la Llei catalana de conciliació -article 12 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol-, ha d’entendre’s desplaçat i, per tant, esdevé inaplicable, atesa la vigència del nou permís del progenitor diferent de la mare biològica.

Quant al permís per lactància, la novetat és que esdevé un dret individual a partir del dia 8 de març de 2019, amb la qual cosa tots dos progenitors/es tenen dret al seu gaudiment.
Finalment, pel que fa al permís per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària, a partir del dia 1 d’abril de 2019, les funcionàries públiques mantindran les seves retribucions íntegres quan redueixin la seva jornada en un terç o menys, previsió igualment aplicable al personal laboral sotmès al VI conveni col·lectiu de l’Administració de la Generalitat.

https://atri.gencat.cat/irj/go/km/docs/arhpa/Documents/Contingut%20del%20Portal/Htmls/NOTICIES%20DESTACADES/2019/Nota%20informativa%20permisos.html

Informació sobre el vot per correu de les eleccions sindicals de personal laboral 2019

Quan alguna persona electora prevegi que el dia de la votació, el 9 d’abril de 2019, no es trobi en el lloc on li correspongui exercir el dret de sufragi, podrà votar per correu, prèvia comunicació a la Mesa Electoral Central on estigui adscrit el centre de treball, a partir del dia següent a la convocatòria electoral i fins a 5 dies hàbils abans del dia de la votació.

Aquesta comunicació prèvia es pot fer a través de:
• les oficines de Correus, en un sobre obert, per a ser datada i segellada pel funcionari o funcionària de Correus abans de ser certificada. Aquest tràmit comporta l’exhibició del DNI/NIE de la persona electora, per comprovar les seves dades personals i la coincidència de signatura d’ambdós documents.
Aquesta comunicació també podrà ser realitzada, en nom de la persona electora, per una persona degudament autoritzada (documentalment), sempre que acrediti la seva identitat i l’autorització pertinent.
• Mitjançant el portal ATRI, a la part privada de cada persona electora (s’adjunten instruccions).
En ambdós casos la Mesa Electoral Central comprovarà que la persona electora es trobi inclosa al cens electoral, anotarà en aquest la petició i enviarà a la persona sol·licitant, dins d’un sobre gran amb la capçalera del Departament d’Educació, les paperetes electorals de totes les candidatures i el sobre en què haurà d’introduir la papereta del vot. A més a més d’aquesta documentació, inclourà un sobre mitjà blanc (sense capçalera del Departament) amb el segell distintiu de la Mesa Electoral perquè la persona sol·licitant introdueixi la fotocòpia del seu DNI/NIE, així com el sobre que conté la papereta del vot.

En aquest cas la persona sol·licitant adreçarà el sobre rebut a la Mesa Electoral Central la qual custodiarà el sobre sense obrir-lo fins el dia de la jornada de votació.
La Mesa Electoral Central enviarà a les meses electorals que tinguin algun vot per correu, la relació de les persones electores que l’hagin sol·licitat.
La Mesa Electoral Central facilitarà informació a tots els sindicats que concorren a les eleccions sobre les sol·licituds del vot per correu que s’hagin demanat.
El secretari o la secretària de la Mesa Electoral Central custodiarà els sobres certificats dels vots per correu rebuts fins a la jornada de votació. A la finalització d’aquesta i abans de començar l’escrutini, el secretari o la secretària el lliurarà al president o a la presidenta que procedirà a la seva obertura, i una vegada identificada la persona electora amb el DNI/NIE, introduirà la papereta a l’urna electoral i declararà expressament haver votat.
No obstant això, si la persona electora que hagi optat pel vot per correu es troba present el dia de l’elecció i decideix votar personalment, ho manifestarà d’aquesta manera davant la Mesa Electoral que, un cop hagi votat, procedirà a lliurar-li allò que hagués enviat per correu, si s’hagués rebut, i en cas contrari, quan es rebi es destruirà.
Si el vot per correu es rep amb posterioritat a la finalització de la votació, no es computarà el vot ni es tindrà com a votant a la persona electora, es procedirà a la destrucció del sobre sense obrir i es deixarà constància d’aquest fet.
La Mesa Electoral haurà de guardar els vots per correu en el mateix sobre que guardarà els vots nuls i blancs recollits.

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcPersonal/Detall?p_proc=100581


PERMÍS DE PATERNITAT DE 8 SETMANES

Avui entra en vigor el permís de paternitat de 8 setmanes
El decret llei entra en vigor aquest dilluns amb l’objectiu d’ampliar-lo gradualment i que, el 2021, pare i mare tinguin el mateix temps de permís per la cura del nadó

Aquest dilluns, 1 d’abril, entra en vigor l’ampliació del permís de paternitat de 5 a 8 setmanes. El govern de Pedro Sánchez ho va aprovar per decret llei, amb la intenció de seguir ampliant-lo: a 12 setmanes, l’any que ve, i a 16 setmanes, el 2021.

Els pares dels nadons que neixin o siguin adoptats a partir de dilluns, tindran gairebé dos mesos de permís. Les dues primeres setmanes les hauran de gaudir al mateix temps que la mare i immediatament després del part o l’adopció, mentre que les sis setmanes restants les podran repartir durant els primers 12 mesos.

Aquest increment del permís de paternitat té l’objectiu d’ampliar-se progressivament, per tal que, l’any 2021, els permisos dels dos progenitors siguin iguals i intransferibles. De la mateixa manera, se’n canviarà el nom a permisos de naixement, que inclou part o adopció i la cura del menor de 12 mesos.

Actualment, el permís de paternitat és independent del de maternitat i es pot compartir quan ho cedeix la mare.

L’ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes tindrà un cost de 373 milions d’euros aquest any, dels quals 302 milions seran assumits per la Seguretat Social i els 71 milions restants per les empreses, ja que hauran de seguir pagant la cotització per contingències comunes del treballador durant el permís.

L’any passat es van tramitar 255.531 permisos de paternitat, el 3,44% menys que un any abans, als que la Seguretat Social va dedicar-hi 448,7 milions d’euros, un 12,19% més, pel fet que al juliol es van ampliar de 4 a 5 les setmanes de permís.

https://www.ccma.cat/324/entra-en-vigor-el-permis-de-paternitat-de-8-setmanes/noticia/2913603/

CALENDARI ESCOLAR 2019-2020


Properament, es publicarà l’Ordre per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i es modifica el calendari escolar del curs 2018-2019.

Les principals novetats són:

L’inici de les classes es fixa per al 12 de setembre en el segon cicle d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà, curs específic d’accés a cicles de grau mitjà, curs de preparació per a l’accés a cicles de grau superior i ensenyaments de règim especial (excepte idiomes, que començaran el 26 de setembre). En el cas dels cicles de grau superior i de la formació d’adults, les classes començaran el 18 de setembre.

Les vacances escolars seran del 21 de desembre al 7 de gener (Nadal), del 4 al 13 d’abril (Setmana Santa) i a partir del 20 de juny (estiu).

L’avaluació extraordinària de l’ESO passa a finals de juny, després de l’avaluació ordinària (per al curs 2018-2019, entre el 20 i el 26 de juny de 2019 i per al curs 2019-2020, entre 18 i el 23 de juny de 2020).

Les proves extraordinàries de primer de batxillerat i de cicles d’ensenyaments esportius i d’arts plàstiques i disseny es faran entre el 2 i el 4 de setembre de 2020.

BENVINGUTS A LA NOSTRA WEB

Aquesta web l’hem creat per poder informar-vos de totes les novetats sobre el nostre treball. Novetats quan convocatòries, normativa, etc … De totes maneres us seguirem enviant la informació a través dels nostres correus informatius. Si encara no els reps i t’agradaria rebre’ls, envia’ns un correu a colectiupastl@colectiupastl.cat.

SOM L’ÚNIC SINDICAT EXCLUSIU DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL PAS/PAE

Tots/es el que formem part del sindicat treballem amb tota la il·lusió, per a què aquest ara petit sindicat sigui dels grans. Però hem de ser realistes per poder arribar a ser-ho necessitem el vostre suport. Ara que hem fet aquest pas, i som un sindicat legal i en actiu és molt important que tots els que formeu part com PAS, Tècnics i Laborals vegeu la importància d’unir-vos amb els vostres companys i companyes.
Recordeu que som un sindicat petit i amb pocs recursos i volem la unió del nostre Col·lectiu, per fer això us necessitem!!!