PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL PROMOCIÓ INTERNA COS ADMINISTRATIU

Es publica la Resolució PDA/1302/2019, de 13 de maig, per la qual s’aprova i es publica la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 375 places de l’escala administrativa del cos administratiu (subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (convocatòria 229). https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=205261&idens=1
OPOSICIONS TEEI I TIS NOVETATS

OPOSICIONS TEEI I TIS NOVETATS

D’acord amb les ofertes d’ocupació públiques aprovades pel govern, el Departament d’Educació té previst fer públiques les convocatòries corresponents de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública per a les categories de tècnic/a d’educació infantil i la d’integrador/a social, al llarg de l’últim trimestre de 2019.

Requisits generals

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un altre estat membre de la Unió Europea o la d’un estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores.

També poden ser admesos el o la cònjuge, les persones descendents i les persones descendents del cònjuge, tant de ciutadans i ciutadanes espanyols com de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea o d’estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els/les cònjuges no estiguin separats de dret i les persones descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels/de les seus/seves progenitors/ores.

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i d’acord amb l’article 6 del Decret 188/2001, dels estrangers i la seva integració social a Catalunya, les persones estrangeres residents a Espanya poden prendre part en la convocatòria d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, sempre i quan reuneixin els requisits exigits a la convocatòria i a la normativa vigent.

b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) Satisfer els drets d’examen, llevat que es tingui i acrediti una causa d’exempció.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies dels llocs de treball convocats.

e) No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública.

Les persones aspirants que participin i s’acullin al que estableix l’apartat a) d’aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d’acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

f) No haver estat condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.

Requisits específics per la categoria de tècnic/a en educació infantil

Les persones aspirants han d’estar en possessió del títol de tècnic/a superior en educació infantil o equivalent.
Els títols obtinguts a l’estranger hauran de disposar de la corresponent homologació.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/oposicions-concursos/personal-laboral/ingres-acces/

CONCURS TRASLLATS ADMINISTRATIUS

Avui han publicat la resolució del concurs de trasllats d’administratius RESOLUCIÓ PDA/1094/2019, de 25 d’abril, per la qual es resol el concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya (convocatòria de provisió núm. FP/001/2017), amb l’adjudicació de les places.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847815&language=ca_ES

CALENDARI LABORAL 2020

Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2020

L’any 2020 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2020 les següents:

Dimecres 1 de gener (Cap d’any)
Dilluns 6 de gener (Reis)
Divendres 10 d’abril (Divendres Sant)
Dilluns 13 d’abril (Pasqua Florida)
Divendres 1 de maig (Festa del Treball)
Dimecres 24 de juny (Sant Joan)
Dissabte 15 d’agost (l’Assumpció)
Divendres 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
Dilluns 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
Dimarts 8 de desembre (La Immaculada)
Divendres 25 de desembre (Nadal)
Dissabte 26 de desembre (Sant Esteve)

Al territori d’Aran, d’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents en aquest territori, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d’Aran).

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/calendarilaboral/calendari-laboral-2020/

ACORDS INCREMENT RETRIBUTIU TAULES SALARIALS 2019


Avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/995/2019, de 26 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa general de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, relatiu a les taules salarials 2019.

La Mesa general de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, fruit del diàleg social en el marc de la negociació col·lectiva, ha adoptat els següents ACORDS:

Retribucions 2019

a) Incrementar en un 2,25% les retribucions bàsiques i complementàries del personal amb efectes del mes de gener de l’any 2019.

b) Incrementar, addicionalment, les retribucions bàsiques i complementàries del personal, amb un dels percentatges següents segons quin sigui l’increment del Producte Interior Brut (PIB) de l’exercici 2018, amb efectes del mes de juliol de 2019:

– Un 0,25%, si el PIB és igual o superior al 2,5%.

– Un 0,20% si el PIB és igual al 2,40%.

– Un 0,15% si el PIB és igual al 2,30%.

– Un 0,10% si el PIB és igual al 2,20%.

– Un 0,05% si el PIB és igual al 2,10%.

c) Autoritzar un increment d’un 0,25% de la massa salarial en els termes que assenyala l’article 3 del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre.

Salutacions

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847632&language=ca_ES

Nota informativa sobre els concursos de canvi de destinació de personal LABORAL dels departaments de la Generalitat de Catalunya.


Està previst que properament es publiquin al DOGC els concursos de canvi de destinació de personal laboral dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.
Per gestionar aquest procés de la manera més àgil possible, cal que totes les persones laborals fixes que tinguin previst participar-hi revisin en el portal de l’empleat (ATRI) el contingut de l’apartat: Expedient i Formació/Expedient/Consulta de dades.
Aquí trobareu tota la informació que consta al Registre Informàtic de Personal sobre la vostra vida laboral, llocs ocupats, titulacions, cursos, idiomes, català… Aquestes dades, referides al vostre vincle i als vostres mèrits com a personal laboral fix a la data del concurs, seran les que haureu de trametre juntament amb la sol·licitud de participació i són les úniques que s’hi podran valorar. Per tant, és de màxima importància que les reviseu abans de la publicació del concurs al DOGC i, si es el cas, demaneu a la unitat de recursos humans del vostre departament les esmenes necessàries perquè siguin correctes durant els terminis establerts per a la participació.
Cal que reviseu amb màxima cura tots els apartats i comproveu especialment:
 1. Que hi consta introduïda, al menys, la vostra titulació d’accés a la categoria i d’altres que vulgueu que se us valorin com a mèrit, si escau.
2. Que hi consten introduïdes les activitats formatives realitzades amb totes les dades a considerar (durada, tipus d’activitat -taller, seminari, curs, etc.-, assistència/aprofitament, així com docència i publicacions).
3. Que hi figuren correctament introduïts els llocs de treball ocupats, així com la vostra antiguitat en l’Administració.
4. Si heu prestat serveis en altres administracions, entitats del sector públic o empreses privades, aquestes dades no constaran en el document que es generi. Per tant, hauríeu de demanar a altres administracions, entitats del sector públic o empreses privades un certificat on han de constar: el període de prestació de serveis, la categoria i l’especialitat, el grup, el vincle, incloent les funcions realitzades durant el període corresponent.
En cas que vulgueu optar per llocs de treball que puguin comptar com a requisit amb el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, hauran d’autoritzar que es pugui consultar a la PICA els certificats o declaracions jurades. Aquesta autorització cal realitzar-la mitjançant el portal ATRI, a l’apartat: Expedient i formació/ Expedient /Autoritzacions.

https://atri.gencat.cat/irj/portal/

PROMOCIÓ INTERNA ADMINISTRATIUS NOVETATS

Avui s’ha publicat RESOLUCIÓ PDA/966/2019, de 8 d’abril, per la qual es prorroga el termini d’aprovació i publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 375 places de l’escala administrativa del cos administratiu (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 229).
Vistos el nombre de sol·licituds de participació presentades i la carrega de treball que comporta la gestió de tots els tràmits i la comprovació de les dades requerides;
Es prorroga un mes, com a màxim, el termini que preveu l’apartat 7.1 de les bases generals que regeixen els processos selectius per a l’accés a cossos i escales de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública, per aprovar i publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 375 places de l’escala administrativa del cos administratiu (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 229).

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847132&language=ca_ES

PROMOCIÓ INTERNA COS ADMINISTRATIU

Previsió de realització de la primera prova promoció interna cos administratiu Convocatòria 229 – Cos administratiu (grup C, subgrup C1) – promoció exclusiva per a funcionaris

Us comuniquem que la la previsió de realització de la primera prova és el proper mes d’octubre.

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_acces_a_la_funcio_publica/pgov_ofertes_publiques_i_conv/Convocatoria-229-Cos-administratiu-grup-C-subgrup-C1-promocio-exclusiva-per-a-funcionaris/