Category Archives: retribucions

NOTES INFORMATIVES ATRI SOBRE INCREMENT RETRIBUTIU I PARTS DE BAIXA PER IT

NOTA INFORMATIVA SOBRE L’APLICACIÓ DE L’INCREMENT RETRIBUTIU ADDICIONAL DEL 0,25 % A PARTIR DE LA NÒMINA DEL MES DE JULIOL DE 2019 (17.07.19)

D’acord amb el que disposa l’article 2.2 del Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, s’informa que, atès que el PIB de 2018 respecte a 2017 ha estat superior al 2,5 %, les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018 s’incrementen en un 0,25 % en cadascun dels conceptes retributius.

Aquest increment addicional, que se suma a l’increment retributiu del 2,25 % aplicat des de l’1 de gener de 2019, es farà efectiu a partir de la nòmina corresponent a aquest mes de juliol.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PRESENTACIÓ DELS COMUNICATS DE BAIXA PER INCAPACITAT TEMPORAL PER MITJANS TELEMÀTICS (16.07.19)

Us informem que, als efectes de facilitar la presentació dels comunicats de baixa per incapacitat temporal dins el termini màxim de tres dies a partir de la seva expedició, s’ha modificat el punt 3.2 de la Instrucció 1/2019, de 29 de gener, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, mitjançant la Instrucció 4/2019.

En conseqüència, a partir d’ara és vàlida no només la presentació dels comunicats de baixa originals sinó també la remissió d’una còpia d’aquests per mitjans telemàtics (correu electrònic, fax…). En aquest darrer cas, els originals s’aportaran en el moment de la reincorporació o cada dos mesos si la baixa és de llarga durada (a partir dels 61 dies naturals).

ACORDS INCREMENT RETRIBUTIU TAULES SALARIALS 2019


Avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/995/2019, de 26 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa general de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, relatiu a les taules salarials 2019.

La Mesa general de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, fruit del diàleg social en el marc de la negociació col·lectiva, ha adoptat els següents ACORDS:

Retribucions 2019

a) Incrementar en un 2,25% les retribucions bàsiques i complementàries del personal amb efectes del mes de gener de l’any 2019.

b) Incrementar, addicionalment, les retribucions bàsiques i complementàries del personal, amb un dels percentatges següents segons quin sigui l’increment del Producte Interior Brut (PIB) de l’exercici 2018, amb efectes del mes de juliol de 2019:

– Un 0,25%, si el PIB és igual o superior al 2,5%.

– Un 0,20% si el PIB és igual al 2,40%.

– Un 0,15% si el PIB és igual al 2,30%.

– Un 0,10% si el PIB és igual al 2,20%.

– Un 0,05% si el PIB és igual al 2,10%.

c) Autoritzar un increment d’un 0,25% de la massa salarial en els termes que assenyala l’article 3 del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre.

Salutacions

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847632&language=ca_ES