Category Archives: Laborals

CONCURS DE CANVI DE DESTINACIÓ PERSONAL LABORAL FIX TEEI

Acord de l’Òrgan Tècnic d’Avaluació de la convocatòria del concurs
de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal
laboral fix de la categoria professional de tècnic/a especialista,
educació infantil, del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya (convocatòria núm. LEN/003/19). LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS (ATRI-> pestanya MOBILITAT) https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=220342&idens=1

RESOLUCIÓ DE REGULARITZACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

El Departament ha publicat la resolucio de Regularització en la llista de participants de la borsa de treball de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, de les persones candidates de les convocatòries extraordinàries 10/2019 i 11/2019 i de l’experiència professional a l’Administració de la Generalitat de les persones que formen part de la borsa

1. S’actualitza la llista fins al 30 de juny de 2019

2.S’incorpora les persones candidates provinents de les convocatòries extraordinàries 10/2019 i 11/2019 (borsa oberta) d’acord amb els mèrits presentats

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-treball-pas/normativa/

CONCURS DE CANVI DE DESTINACIÓ PERSONAL TEEI EDUCACIÓ

Avui ha sortit publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/1835/2019, de 4 de juliol, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix de la categoria professional de tècnic/a especialista educació infantil, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (convocatòria núm. LEN/003/19).

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=853655&language=ca_ES

Tota la informació sobre el concurs de canvi de destinació TEEI requisits, sol·licituds, calendari, etc. Clicant el següent enllaç http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/oposicions-concursos/personal-laboral/concurs-trasllats-personal-laboral-fix/

CONVOCATÒRIES CANVI DE DESTINACIÓ PERSONAL LABORAL FIX DEPARTAMENTS GENERALITAT


Convocatòria LEXI/001/19 de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència: publicació de la convocatòria (21.06.19) 

Convocatòria LINT/001/19 de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Interior: publicació de la convocatòria (20.06.19) 

Avui s’ha publicat la convocatòria LEXI/001/19 de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i la convocatòria LINT/001/19 de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Interior. Us recordem que, a la pestanya Mobilitat del portal ATRI, s’ha habilitat una opció de menú sobre els concursos de canvi de destinació de personal laboral.

Cliqueu l’enllaç https://atri.gencat.cat/irj/portal/


OPOSICIONS TEEI I TIS NOVETATS

OPOSICIONS TEEI I TIS NOVETATS

D’acord amb les ofertes d’ocupació públiques aprovades pel govern, el Departament d’Educació té previst fer públiques les convocatòries corresponents de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública per a les categories de tècnic/a d’educació infantil i la d’integrador/a social, al llarg de l’últim trimestre de 2019.

Requisits generals

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un altre estat membre de la Unió Europea o la d’un estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores.

També poden ser admesos el o la cònjuge, les persones descendents i les persones descendents del cònjuge, tant de ciutadans i ciutadanes espanyols com de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea o d’estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els/les cònjuges no estiguin separats de dret i les persones descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels/de les seus/seves progenitors/ores.

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i d’acord amb l’article 6 del Decret 188/2001, dels estrangers i la seva integració social a Catalunya, les persones estrangeres residents a Espanya poden prendre part en la convocatòria d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, sempre i quan reuneixin els requisits exigits a la convocatòria i a la normativa vigent.

b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) Satisfer els drets d’examen, llevat que es tingui i acrediti una causa d’exempció.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies dels llocs de treball convocats.

e) No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública.

Les persones aspirants que participin i s’acullin al que estableix l’apartat a) d’aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d’acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

f) No haver estat condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.

Requisits específics per la categoria de tècnic/a en educació infantil

Les persones aspirants han d’estar en possessió del títol de tècnic/a superior en educació infantil o equivalent.
Els títols obtinguts a l’estranger hauran de disposar de la corresponent homologació.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/oposicions-concursos/personal-laboral/ingres-acces/

Nota informativa sobre els concursos de canvi de destinació de personal LABORAL dels departaments de la Generalitat de Catalunya.


Està previst que properament es publiquin al DOGC els concursos de canvi de destinació de personal laboral dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.
Per gestionar aquest procés de la manera més àgil possible, cal que totes les persones laborals fixes que tinguin previst participar-hi revisin en el portal de l’empleat (ATRI) el contingut de l’apartat: Expedient i Formació/Expedient/Consulta de dades.
Aquí trobareu tota la informació que consta al Registre Informàtic de Personal sobre la vostra vida laboral, llocs ocupats, titulacions, cursos, idiomes, català… Aquestes dades, referides al vostre vincle i als vostres mèrits com a personal laboral fix a la data del concurs, seran les que haureu de trametre juntament amb la sol·licitud de participació i són les úniques que s’hi podran valorar. Per tant, és de màxima importància que les reviseu abans de la publicació del concurs al DOGC i, si es el cas, demaneu a la unitat de recursos humans del vostre departament les esmenes necessàries perquè siguin correctes durant els terminis establerts per a la participació.
Cal que reviseu amb màxima cura tots els apartats i comproveu especialment:
 1. Que hi consta introduïda, al menys, la vostra titulació d’accés a la categoria i d’altres que vulgueu que se us valorin com a mèrit, si escau.
2. Que hi consten introduïdes les activitats formatives realitzades amb totes les dades a considerar (durada, tipus d’activitat -taller, seminari, curs, etc.-, assistència/aprofitament, així com docència i publicacions).
3. Que hi figuren correctament introduïts els llocs de treball ocupats, així com la vostra antiguitat en l’Administració.
4. Si heu prestat serveis en altres administracions, entitats del sector públic o empreses privades, aquestes dades no constaran en el document que es generi. Per tant, hauríeu de demanar a altres administracions, entitats del sector públic o empreses privades un certificat on han de constar: el període de prestació de serveis, la categoria i l’especialitat, el grup, el vincle, incloent les funcions realitzades durant el període corresponent.
En cas que vulgueu optar per llocs de treball que puguin comptar com a requisit amb el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, hauran d’autoritzar que es pugui consultar a la PICA els certificats o declaracions jurades. Aquesta autorització cal realitzar-la mitjançant el portal ATRI, a l’apartat: Expedient i formació/ Expedient /Autoritzacions.

https://atri.gencat.cat/irj/portal/