Category Archives: eleccions laborals

RECORDATORI HORARI LLOCS I PERMISOS PER LA VOTACIÓ DEL DIA 9 D’ABRIL ELECCIONS SINDICALS PERSONAL LABORAL

L’HORARI ÉS : de 10 a 19h

MESES ELECTORALS: Comitè d’empresa: Barcelona

 • Mesa Electoral Central CEO (Col·legi Especialistes i personal no qualificat) i CTA (Col·legi Tècnics i Administratius)
  ST a Barcelona Comarques

 • Mesa electoral número 002 CEO i CTA
  ST a Barcelona Comarques
  Personal laboral dels centres de la comarca del Barcelonès (llevat la ciutat de Barcelona)
 • Mesa electoral número 003 CEO i CTA
  Institut Baix a Mar, Vilanova i la Geltrú
  Personal laboral dels centres de les comarques de Garraf i Alt Penedès
 • Mesa electoral número 004 CEO i CTA
  ST al Baix Llobregat
  Personal laboral dels centres de la comarca del Baix Llobregat.
 • Mesa electoral número 005 CEO i CTA
  ST al Vallès Occidental
  Personal laboral dels centres de la comarca del Vallès Occidental
 • Mesa electoral número 006 CEO i CTA
  Institut Antoni Cumella, de Granollers
  Personal laboral dels centres de la comarca del Vallès Oriental
 • Mesa electoral número 007 CEO i CTA
  ST al Maresme – Vallès Oriental
  Personal laboral dels centres de la comarca del Maresme
 • Mesa electoral número 008 CEO i CTA
  ST a la Catalunya Central
  Personal laboral dels centres de les comarques del Bages, Berguedà, Osona, Moianès i Anoia
 • Mesa electoral número 009 CEO i CTA
  Consorci d’Educació de Barcelona
  Personal laboral dels centres de la ciutat de Barcelona

Comitè d’empresa: Girona

 • Mesa electoral número 002 CEO i CTA
  ST a Girona
  Personal laboral dels centres de les comarques de Girona, excepte Bellver de Cerdanya

Comitè d’empresa: Lleida

 • Mesa electoral número 002 CEO i CTA
  ST a Lleida
  Personal laboral dels centres de les comarques de Lleida (inclòs Solsonès)

Comitè d’empresa: Tarragona

 • Mesa electoral número 002 CEO i CTA
  ST a Tarragona
  Personal laboral dels centres de les comarques de la província de Tarragona.

PERMISOS:http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/normativa/arxius/circ7-06.pdf

-Dins del mateix centre de treball on presta els seus serveis: fins a un màxim de mitja hora.

-En un centre de treball diferent on presta els seus serveis, però dins de la mateixa localitat: fins a un màxim d’una hora i mitja.

– En un centre de treball fora de la localitat on presta els seus serveis: fins a un màxim de quatre hores per al personal que efectua la jornada ordinària i fins a un màxim de dos hores per aquell que la tingui inferior a l’ordinària.

.- El personal que tingui una jornada, l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’establert per al dia de la votació a les meses electorals, no té dret al permís.

Informació sobre el vot per correu de les eleccions sindicals de personal laboral 2019

Quan alguna persona electora prevegi que el dia de la votació, el 9 d’abril de 2019, no es trobi en el lloc on li correspongui exercir el dret de sufragi, podrà votar per correu, prèvia comunicació a la Mesa Electoral Central on estigui adscrit el centre de treball, a partir del dia següent a la convocatòria electoral i fins a 5 dies hàbils abans del dia de la votació.

Aquesta comunicació prèvia es pot fer a través de:
• les oficines de Correus, en un sobre obert, per a ser datada i segellada pel funcionari o funcionària de Correus abans de ser certificada. Aquest tràmit comporta l’exhibició del DNI/NIE de la persona electora, per comprovar les seves dades personals i la coincidència de signatura d’ambdós documents.
Aquesta comunicació també podrà ser realitzada, en nom de la persona electora, per una persona degudament autoritzada (documentalment), sempre que acrediti la seva identitat i l’autorització pertinent.
• Mitjançant el portal ATRI, a la part privada de cada persona electora (s’adjunten instruccions).
En ambdós casos la Mesa Electoral Central comprovarà que la persona electora es trobi inclosa al cens electoral, anotarà en aquest la petició i enviarà a la persona sol·licitant, dins d’un sobre gran amb la capçalera del Departament d’Educació, les paperetes electorals de totes les candidatures i el sobre en què haurà d’introduir la papereta del vot. A més a més d’aquesta documentació, inclourà un sobre mitjà blanc (sense capçalera del Departament) amb el segell distintiu de la Mesa Electoral perquè la persona sol·licitant introdueixi la fotocòpia del seu DNI/NIE, així com el sobre que conté la papereta del vot.

En aquest cas la persona sol·licitant adreçarà el sobre rebut a la Mesa Electoral Central la qual custodiarà el sobre sense obrir-lo fins el dia de la jornada de votació.
La Mesa Electoral Central enviarà a les meses electorals que tinguin algun vot per correu, la relació de les persones electores que l’hagin sol·licitat.
La Mesa Electoral Central facilitarà informació a tots els sindicats que concorren a les eleccions sobre les sol·licituds del vot per correu que s’hagin demanat.
El secretari o la secretària de la Mesa Electoral Central custodiarà els sobres certificats dels vots per correu rebuts fins a la jornada de votació. A la finalització d’aquesta i abans de començar l’escrutini, el secretari o la secretària el lliurarà al president o a la presidenta que procedirà a la seva obertura, i una vegada identificada la persona electora amb el DNI/NIE, introduirà la papereta a l’urna electoral i declararà expressament haver votat.
No obstant això, si la persona electora que hagi optat pel vot per correu es troba present el dia de l’elecció i decideix votar personalment, ho manifestarà d’aquesta manera davant la Mesa Electoral que, un cop hagi votat, procedirà a lliurar-li allò que hagués enviat per correu, si s’hagués rebut, i en cas contrari, quan es rebi es destruirà.
Si el vot per correu es rep amb posterioritat a la finalització de la votació, no es computarà el vot ni es tindrà com a votant a la persona electora, es procedirà a la destrucció del sobre sense obrir i es deixarà constància d’aquest fet.
La Mesa Electoral haurà de guardar els vots per correu en el mateix sobre que guardarà els vots nuls i blancs recollits.

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcPersonal/Detall?p_proc=100581