Category Archives: Educació

CONCURS DE CANVI DE DESTINACIÓ PERSONAL LABORAL FIX TEEI

Acord de l’Òrgan Tècnic d’Avaluació de la convocatòria del concurs
de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal
laboral fix de la categoria professional de tècnic/a especialista,
educació infantil, del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya (convocatòria núm. LEN/003/19). LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS (ATRI-> pestanya MOBILITAT) https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=220342&idens=1

RESOLUCIÓ DE REGULARITZACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

El Departament ha publicat la resolucio de Regularització en la llista de participants de la borsa de treball de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, de les persones candidates de les convocatòries extraordinàries 10/2019 i 11/2019 i de l’experiència professional a l’Administració de la Generalitat de les persones que formen part de la borsa

1. S’actualitza la llista fins al 30 de juny de 2019

2.S’incorpora les persones candidates provinents de les convocatòries extraordinàries 10/2019 i 11/2019 (borsa oberta) d’acord amb els mèrits presentats

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-treball-pas/normativa/

CONCURS DE CANVI DE DESTINACIÓ PERSONAL TEEI EDUCACIÓ

Avui ha sortit publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/1835/2019, de 4 de juliol, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix de la categoria professional de tècnic/a especialista educació infantil, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (convocatòria núm. LEN/003/19).

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=853655&language=ca_ES

Tota la informació sobre el concurs de canvi de destinació TEEI requisits, sol·licituds, calendari, etc. Clicant el següent enllaç http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/oposicions-concursos/personal-laboral/concurs-trasllats-personal-laboral-fix/

OPOSICIONS TEEI I TIS NOVETATS

OPOSICIONS TEEI I TIS NOVETATS

D’acord amb les ofertes d’ocupació públiques aprovades pel govern, el Departament d’Educació té previst fer públiques les convocatòries corresponents de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública per a les categories de tècnic/a d’educació infantil i la d’integrador/a social, al llarg de l’últim trimestre de 2019.

Requisits generals

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un altre estat membre de la Unió Europea o la d’un estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores.

També poden ser admesos el o la cònjuge, les persones descendents i les persones descendents del cònjuge, tant de ciutadans i ciutadanes espanyols com de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea o d’estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els/les cònjuges no estiguin separats de dret i les persones descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels/de les seus/seves progenitors/ores.

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i d’acord amb l’article 6 del Decret 188/2001, dels estrangers i la seva integració social a Catalunya, les persones estrangeres residents a Espanya poden prendre part en la convocatòria d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, sempre i quan reuneixin els requisits exigits a la convocatòria i a la normativa vigent.

b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) Satisfer els drets d’examen, llevat que es tingui i acrediti una causa d’exempció.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies dels llocs de treball convocats.

e) No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública.

Les persones aspirants que participin i s’acullin al que estableix l’apartat a) d’aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d’acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

f) No haver estat condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.

Requisits específics per la categoria de tècnic/a en educació infantil

Les persones aspirants han d’estar en possessió del títol de tècnic/a superior en educació infantil o equivalent.
Els títols obtinguts a l’estranger hauran de disposar de la corresponent homologació.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/oposicions-concursos/personal-laboral/ingres-acces/

PERSONAL LABORAL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ BORSA OBERTA ​11/2019

R​esolució per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 11/2019 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral.

Atesa la manca de candidats suficients per atendre les necessitats del Departament d’Educació, és considera convenient obrir un termini de presentació de sol·licituds per a formar-hi part i ampliar els àmbits territorials i/o les categories professionals per als participants actuals a la borsa, pel que fa a les categories professionals:

-oficial/a de 1a,cuiner/a (D1)
-i ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) en tots els àmbits geogràfics.

Termini d’inscripció (convocatòria extraordinària 11/2019): del 5 d’abril i, com a mínim, fins el 24 d’abril.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-treball-pas/

CALENDARI ESCOLAR 2019-2020


Properament, es publicarà l’Ordre per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i es modifica el calendari escolar del curs 2018-2019.

Les principals novetats són:

L’inici de les classes es fixa per al 12 de setembre en el segon cicle d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà, curs específic d’accés a cicles de grau mitjà, curs de preparació per a l’accés a cicles de grau superior i ensenyaments de règim especial (excepte idiomes, que començaran el 26 de setembre). En el cas dels cicles de grau superior i de la formació d’adults, les classes començaran el 18 de setembre.

Les vacances escolars seran del 21 de desembre al 7 de gener (Nadal), del 4 al 13 d’abril (Setmana Santa) i a partir del 20 de juny (estiu).

L’avaluació extraordinària de l’ESO passa a finals de juny, després de l’avaluació ordinària (per al curs 2018-2019, entre el 20 i el 26 de juny de 2019 i per al curs 2019-2020, entre 18 i el 23 de juny de 2020).

Les proves extraordinàries de primer de batxillerat i de cicles d’ensenyaments esportius i d’arts plàstiques i disseny es faran entre el 2 i el 4 de setembre de 2020.