Category Archives: ATRI

RATIFICACIÓ DELS ACORDS DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE DATA 24 DE JULIOL DE 2019 (20.09.19)

Amb data 10 de setembre de 2019, el Govern de la Generalitat ha ratificat els acords de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 24 de juliol de 2019, sobre mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat, la mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència masclista i els permisos per atendre fills i filles amb discapacitat.

NOTES INFORMATIVES ATRI SOBRE INCREMENT RETRIBUTIU I PARTS DE BAIXA PER IT

NOTA INFORMATIVA SOBRE L’APLICACIÓ DE L’INCREMENT RETRIBUTIU ADDICIONAL DEL 0,25 % A PARTIR DE LA NÒMINA DEL MES DE JULIOL DE 2019 (17.07.19)

D’acord amb el que disposa l’article 2.2 del Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, s’informa que, atès que el PIB de 2018 respecte a 2017 ha estat superior al 2,5 %, les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018 s’incrementen en un 0,25 % en cadascun dels conceptes retributius.

Aquest increment addicional, que se suma a l’increment retributiu del 2,25 % aplicat des de l’1 de gener de 2019, es farà efectiu a partir de la nòmina corresponent a aquest mes de juliol.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PRESENTACIÓ DELS COMUNICATS DE BAIXA PER INCAPACITAT TEMPORAL PER MITJANS TELEMÀTICS (16.07.19)

Us informem que, als efectes de facilitar la presentació dels comunicats de baixa per incapacitat temporal dins el termini màxim de tres dies a partir de la seva expedició, s’ha modificat el punt 3.2 de la Instrucció 1/2019, de 29 de gener, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, mitjançant la Instrucció 4/2019.

En conseqüència, a partir d’ara és vàlida no només la presentació dels comunicats de baixa originals sinó també la remissió d’una còpia d’aquests per mitjans telemàtics (correu electrònic, fax…). En aquest darrer cas, els originals s’aportaran en el moment de la reincorporació o cada dos mesos si la baixa és de llarga durada (a partir dels 61 dies naturals).