SOM L’ÚNIC SINDICAT EXCLUSIU DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL PAS/PAE

Tots/es el que formem part del sindicat treballem amb tota la il·lusió, per a què aquest ara petit sindicat sigui dels grans. Però hem de ser realistes per poder arribar a ser-ho necessitem el vostre suport. Ara que hem fet aquest pas, i som un sindicat legal i en actiu és molt important que tots els que formeu part com PAS, Tècnics i Laborals vegeu la importància d’unir-vos amb els vostres companys i companyes.
Recordeu que som un sindicat petit i amb pocs recursos i volem la unió del nostre Col·lectiu, per fer això us necessitem!!!

RATIFICACIÓ DELS ACORDS DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE DATA 24 DE JULIOL DE 2019 (20.09.19)

Amb data 10 de setembre de 2019, el Govern de la Generalitat ha ratificat els acords de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 24 de juliol de 2019, sobre mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat, la mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència masclista i els permisos per atendre fills i filles amb discapacitat.

CONCURS DE CANVI DE DESTINACIÓ PERSONAL LABORAL FIX TEEI

Acord de l’Òrgan Tècnic d’Avaluació de la convocatòria del concurs
de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal
laboral fix de la categoria professional de tècnic/a especialista,
educació infantil, del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya (convocatòria núm. LEN/003/19). LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS (ATRI-> pestanya MOBILITAT) https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=220342&idens=1

Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat 24/07/19

La Mesa General de la Funció Pública ha ratificat avui diverses mesures de conciliació laboral per al personal de la Generalitat. També s’ha aprovat que després d’una malaltia greu com tractaments oncològics, el personal de l’Administració podrà retornar de manera gradual, reduint jornada i mantenir el sou intacte

Les treballadores públiques que hagin estat víctimes de violència de gènere, o que tinguin al seu càrrec infants víctimes de maltractament, podran canviar de lloc de feina. La Generalitat facilitarà la mobilitat d’aquestes treballadores i tramitarà amb caràcter urgent, en un màxim de tres dies, el procediment de mobilitat, i garantirà els drets econòmics de les víctimes perquè el canvi de lloc de treball no impliqui una pèrdua d’ingressos. Està previst estendre aquesta mesura a la totalitat d’administracions públiques catalanes.

Així mateix, la Generalitat es compromet a protegir la intimitat de les víctimes i a garantir que el període de temps que duri la mobilitat per violència de gènere no comporti un perjudici per a la carrera professional d’aquestes treballadores. 

Així ho aprovat avui la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat, on estan representades les organitzacions sindicals i l’Administració. La secretària d’Administració i Funció Pública, Annabel Marcos, ha explicat queel Govern té plena sensibilitat amb els casos de violència de gènere i no volem que la víctima pateixi una doble victimització. “Com a Govern, fem un pas endavant i posem el màxim de facilitats a la víctima perquè pugui continuar la seva carrera professional amb plenes garanties, ha afegit. La secretària també ha anunciat que el Govern treballarà ara per fer extensiva aquesta mesura a la resta d’administracions catalanes per poder recolzar, per exemple, les administracions locals que vulguin oferir aquesta oportunitat”.

La Mesa també ha aprovat altres mesures de conciliació laboral i familiar, com ara la incorporació progressiva al lloc de treball dels empleats i empleades públiques després d’un tractament oncològic o una altra malaltia d’especial gravetat.

Aquestes persones podran sol·licitar una adaptació progressiva de la jornada laboral, amb una reducció de les hores de treball que no comportarà cap disminució de les retribucions. La reducció de la jornada tindrà una durada màxima de tres mesos des de l’alta mèdica i podrà ser d’un 50% durant el primer mes, un 25% durant el segon mes i un 10% durant el tercer mes. En aquest punt, la IAC no s’ha sumat a l’acord. 

Finalment, i per als pares i mares amb fills amb discapacitat, s’ha aprovat estendre la flexibilitat horària per fer reunions o visites a les escoles dels seus fills. Aquests permisos ja s’atorgaven només en el cas de Centres Educatius Especials. El sistema educatiu català ha evolucionat cap a la integració dels nens i nenes amb necessitats educatives especials en els centres ordinaris, amb el que s’anomena “escola inclusiva”. Per això, s’ha considerat necessari aprovar que aquestes mesures de conciliació siguin també aplicables en el cas que els infants amb discapacitat estiguin escolaritzats en un centre ordinari.

Sobre pagament del 30% de la paga extra del 2013 el Govern ha comentat que, a tot tardar, es cobrarà al mes d’octubre.

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Nova-Noticia-01323

RESOLUCIÓ DE REGULARITZACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

El Departament ha publicat la resolucio de Regularització en la llista de participants de la borsa de treball de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, de les persones candidates de les convocatòries extraordinàries 10/2019 i 11/2019 i de l’experiència professional a l’Administració de la Generalitat de les persones que formen part de la borsa

1. S’actualitza la llista fins al 30 de juny de 2019

2.S’incorpora les persones candidates provinents de les convocatòries extraordinàries 10/2019 i 11/2019 (borsa oberta) d’acord amb els mèrits presentats

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-treball-pas/normativa/

NOTES INFORMATIVES ATRI SOBRE INCREMENT RETRIBUTIU I PARTS DE BAIXA PER IT

NOTA INFORMATIVA SOBRE L’APLICACIÓ DE L’INCREMENT RETRIBUTIU ADDICIONAL DEL 0,25 % A PARTIR DE LA NÒMINA DEL MES DE JULIOL DE 2019 (17.07.19)

D’acord amb el que disposa l’article 2.2 del Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, s’informa que, atès que el PIB de 2018 respecte a 2017 ha estat superior al 2,5 %, les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018 s’incrementen en un 0,25 % en cadascun dels conceptes retributius.

Aquest increment addicional, que se suma a l’increment retributiu del 2,25 % aplicat des de l’1 de gener de 2019, es farà efectiu a partir de la nòmina corresponent a aquest mes de juliol.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PRESENTACIÓ DELS COMUNICATS DE BAIXA PER INCAPACITAT TEMPORAL PER MITJANS TELEMÀTICS (16.07.19)

Us informem que, als efectes de facilitar la presentació dels comunicats de baixa per incapacitat temporal dins el termini màxim de tres dies a partir de la seva expedició, s’ha modificat el punt 3.2 de la Instrucció 1/2019, de 29 de gener, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, mitjançant la Instrucció 4/2019.

En conseqüència, a partir d’ara és vàlida no només la presentació dels comunicats de baixa originals sinó també la remissió d’una còpia d’aquests per mitjans telemàtics (correu electrònic, fax…). En aquest darrer cas, els originals s’aportaran en el moment de la reincorporació o cada dos mesos si la baixa és de llarga durada (a partir dels 61 dies naturals).

CONCURS DE CANVI DE DESTINACIÓ PERSONAL TEEI EDUCACIÓ

Avui ha sortit publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/1835/2019, de 4 de juliol, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix de la categoria professional de tècnic/a especialista educació infantil, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (convocatòria núm. LEN/003/19).

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=853655&language=ca_ES

Tota la informació sobre el concurs de canvi de destinació TEEI requisits, sol·licituds, calendari, etc. Clicant el següent enllaç http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/oposicions-concursos/personal-laboral/concurs-trasllats-personal-laboral-fix/

CONVOCATÒRIES CANVI DE DESTINACIÓ PERSONAL LABORAL FIX DEPARTAMENTS GENERALITAT


Convocatòria LEXI/001/19 de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència: publicació de la convocatòria (21.06.19) 

Convocatòria LINT/001/19 de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Interior: publicació de la convocatòria (20.06.19) 

Avui s’ha publicat la convocatòria LEXI/001/19 de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i la convocatòria LINT/001/19 de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Interior. Us recordem que, a la pestanya Mobilitat del portal ATRI, s’ha habilitat una opció de menú sobre els concursos de canvi de destinació de personal laboral.

Cliqueu l’enllaç https://atri.gencat.cat/irj/portal/